قاصدون

آدرس سايت
با سلام خدمت خوانندگان محترم تنها از طریق آدرس زیر به سایت قاصدون دسترسی خواهید داشت، لذا فقط با این آدرس وارد سایت شوید: ghasedoon.ir
آخرين نظرات
قاصدون در تلگرام و آپارات

میتوان گفت که بهترین نوار موجود در تدریس شرح لمعه، تدریس جناب استاد وجدانی است.

فایلهای طهارت و صلاه و و زکات و خمس این دروس 99 جلسه است که از طریق 99 لینک زیر قابل دریافت است.

روی هر لینک کلیک راست کنید و گزینه save link as را بزنید.

http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-01.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-02.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-03.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-04.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-05.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-06.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-07.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-08.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-09.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-10.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-11.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-12.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-13.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-14.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-15.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-16.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-17.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-18.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-19.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-20.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-21.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-22.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-23.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-24.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-25.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-26.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-27.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-28.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-29.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-30.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-31.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-32.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-33.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-34.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-35.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-36.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-37.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-38.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-39.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-40.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-41.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-42.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-43.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-44.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-45.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-46.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-47.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-48.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-49.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-50.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-51.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-52.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-53.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-54.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-55.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-56.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-57.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-58.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-59.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-60.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-61.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-62.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-63.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-64.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-65.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-66.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-67.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-68.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-69.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-70.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-71.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-72.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-73.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-74.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-75.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-76.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-77.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-78.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-79.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-80.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-81.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-82.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-83.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-84.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-85.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-86.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-87.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-88.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-89.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-90.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-91.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-92.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-93.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-94.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-95.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-96.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-97.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-98.mp3
http://dl.aviny.com/voice/amoozesh/hoze-elmie/p4/feghh1-sharh-lome-taharat-som-99.mp3

نظرات (۰)

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
يا من لا يفد الوافدون علي اکرم منه و لا يجد القاصدون ارحم منه
کپی و نشر مطالب سایت قاصدون بلامانع است